عرضه میگو عمده

مرکز عرضه میگو عمده

میگو از جانداران آبزی و سخت پوستان هستند که ده پا دارند و در دریا زندگی می کنند میگو ها طعم و مزه بسیار خوب و جثه ای کوچک دارند میگو دارای اندازه ها و رنگ های م

بیشتر بخوانید